VergiVergi uyuşmazlıklarına ilişkin olarak mükelleflerle vergi idareleri arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla sonuçlandırılmasına yönelik idari dava yollarından birisidir. Türkiye’de Vergi Yargısı bağımsız bir yargı kolu olmayıp İdari yargı içinde yer almaktadır. Vergi borçlusu konumundaki mükellef ile alacaklısı durumundaki idare arasında birbirine zıt istekler pek çok anlaşmazlıkların doğmasına neden olmaktadır.

İşte bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda başvurulan yargı koluna vergi yargısı denmektedir. Vergi davasının konusu olan işlemlerle ilgili  olarak vergi mahkemelerinde dava açabilmek için; vergi uygulaması ile ilgili bazı idari işlemlerin gerçekleşmiş olup olmadığı önem taşımaktadır. Bu bakımdan; verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmesi, kaynakta alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gibi unsurların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bütün bu hususlara ilişkin konularda mükellefler ile vergi idareleri arasındaki tüm ihtilaf, sorun veya uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde hukuki çözümün bulunulması ancak vergi davaları yolu ile giderilmesini zorunlu kılmaktadır.

Avukatlık Bürosu olarak Vergi Davalarına ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Vergi Davaları.