idareİdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan idari dava kurallarından, özellikle hukuka aykırı alınan kararların iptaline yönelik idare hukuku yargılama kurallarının bütününden oluşan davalardır. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idare hukuku kuralları, özel hukuk kurallarından farklı ve özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşur.

İdare Hukuku, idare organına ve fonksiyonuna uygulanan özel hukuk kurallarından farklı olan bu kurallar bütünü olarak tanımlanır. Keza, idare hukukundan doğan idare davaları ve uyuşmazlıkları, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir. İdare Hukuku davaları bu anlamıyla bireylerin kamusal alanda doğacak hukuksal sorunlarının İdari Yargı yoluyla çözümlenmesine yönelik yargısal faaliyetler bütünüdür.

Bu bağlamda İptal davaları kapsamına, Bölge idare Mahkemesi başvuruları ve kanunlarla belirlenen hallere münhasır olmak üzere Danıştay nezninde açılacak davalar olarak iki şekilde yapılabilir. İptal davaları, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 2. maddesinin 1/a bendinde, iptal davaları “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan” davalar olarak tanımlanmıştır. İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğu hukuk devletinde idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında en etkin araçlardan biri iptal davaları’dır. İptal davalarındaki sübjektif ehliyet koşulu, doğrudan doğruya hukuk devletinin yapılandırılması ve sürdürülmesine ilişkin bir sorundur. Dolayısıyla sübjektif ehliyet koşulunun, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun iptal davası yoluyla denetlenmesini engellemeyecek bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. İdari yargının varlık nedeni, subjektif hak ihlallerinin giderilmesiyle birlikte aynı zamanda, idari işlemlerin etkin ve yaygın biçimde hukuka uygunluk denetiminin yerine getirilmesidir.

Avukatlık Bürosu olarak İptal Davalarına ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • İptal Davaları.