idare-davaİdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan idari dava kurallarından, özellikle tazminata yönelik idare hukuku yargılama kurallarının bütününden oluşan davalardır. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Bu anlamda idare hukuku kuralları, özel hukuk kurallarından farklı ve özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşur. İdare Hukuku, idare organına ve fonksiyonuna uygulanan özel hukuk kurallarından farklı olan bu kurallar bütünü olarak tanımlanır. Keza, idare hukukundan doğan idare davaları ve uyuşmazlıkları, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir. İdare Hukuku davaları bu anlamıyla bireylerin kamusal alanda doğacak hukuksal sorunlarının İdari Yargı yoluyla çözümlenmesine yönelik yargısal faaliyetler bütünüdür.

Bu bağlamda İdare davaları kapsamına, Bölge idare Mahkemesi başvuruları ve kanunlarla belirlenen hallere münhasır olmak üzere Danıştay nezninde açılacak davalar olarak iki şekilde yapılabilir. Özellikle idarelerin kusur, ihmal ve kasıtlarından doğan ve kişilerin, kurum ve kuruluşlar ile işletmelerin zararına oluşacak zararların giderilmesi ve tazminine yönelik Tam Yargı Davaları idare davalarının temelini oluşturur. İdari yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna özgü tazmin telafi ve geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi sonucu, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır. Tazminat davası, tam yargı davalarının en belirgin olanı ve en çok kullanılan türüdür. İdari yargıda açılan tazminat davaları, idari işlem ve idari eylemden kaynaklanmaktadır. İdari eylemden kaynaklanan tazminat davaları hizmet kurusu veya kusursuz sorumluluk esaslarına göre incelenmektedir.

İdari Sözleşmelerden doğan idare davaları ise, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. Öğretide de kabul edildiği üzere, bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, sözleşmenin taraflarından birinin kamu idaresi, kurumu ya da kuruluşu olması; sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili bulunması ve yönetime özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınması gereklidir.

Avukatlık Bürosu olarak İdare Davalarına ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

  • Tam Yargı Davaları,
  • İdari Sözleşmeden Doğan Davalar,
  • Kamulaştırmasız Elatma Davaları,
  • İdare Haksız Fiil Tazminat Davaları.