konutMedeni Kanun ile Tapu, Kadastro, Kamulaştırma, İmar, Kat Mülkiyeti vb. gibi çeşitli kanunlarda düzenlenen gayrimenküle ilişkin dava ve işlerin düzenlendiği hukuk bölümüdür.

Avukatlık Bürosu olarak Gayrimenkul Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

 • Tapu Tescil ve İptali,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • Müdahalenin Men’i,
 • Ecri-misil (Haksız Yararlanma Karşılığı),
 • İpoteğin Fekki (İpoteğin Kaldırılması),
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi),
 • İstirdat (Geri Alma),
 • Geçit Hakkı,
 • Kamulaştırma,
 • Kamulaştırmasız El Atma,
 • Taşınmaz Kira Sözleşmeleri ve Tahliye,
 • Zilyedlik,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu.