HUKUK YAZILARI

0

İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hakkı

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir çeşit tazminat şeklidir. Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 2007/3906 E. 2009/12118 K. kararında kıdem tazminatıDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Nis 11, 2021
0

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmek istemedikleri bir sözleşme yapma konusunda kendi aralarındaDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Şub 6, 2021
0

Zimmet Suçu

Zimmet Suçu,  TCK’nun “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde TCK’nun 247-249.md’leri arasında düzenlenmiştir. Basit Zimmet TCK.247/(1).md, Nitelikli Zimmet TCK.247/(2).md. yer almıştır. Kullanma Zimmeti haline ilişkin düzenleme ise TCK.247/(3).md. indirim sebebiDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Oca 31, 2021
0

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davaları

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir? Doktor Hatası (Malpraktis) kavramı, Türk Tabipleri Birliği  Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. md.’sinde şu şekilde tanımlanmıştır: Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesiDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Ara 20, 2019
0

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

7155 Sayılı Kanun’un 20.md’si ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A.md’si gereğince 01.01.2019 tarihi itibariyle Ticaret Mahkemesinde açılacak ticari davalar açısından arabuluculuğa başvurma dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiştir. Türk TicaretDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Haz 22, 2019
0

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

A) BİRİNCİ BÖLÜM : Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: ”Kamulaştırma  yetkisine  sahip  bir  idarenin, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz mal ve mallarına el koyması ve onun üzerinde birDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Mar 12, 2019
0

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Bireysel Başvuru Hakkı Nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları  istisnai ve ikincil nitelikte birDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Kas 9, 2018
0

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yasa bir bütün olarak, kişisel verileri, bunların işlenmesini ve korunmasını tanımlayan,Devamı..
By : Av.Sedat Kartal | Tem 30, 2018
0

Arabuluculuk Kanunu ve Uygulamaları

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözümDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Şub 24, 2018
0

Kanun Yararına Bozma

Olağanüstü Kanun Yolu; Ceza yargılamasında hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunun tespiti halinde kararın kesinleşmesi ve karar mahkumiyetse infaza başlanmasıDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Ara 26, 2017
0

Ceza Yargılamasında Uzlaşma

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma, iletişim süreci sonundaDevamı..
By : Av.Sedat Kartal | Mar 9, 2017
0

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Mal rejimi, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte son bulmuş olacaktır. Bunun dışında evlilik birliği devam ederken de mal rejiminin sözleşme veya mahkeme kararıyla değiştirilmesi ya da ayrılık kararı ile de sona erebilir.Devamı..
By : Av.Sedat Kartal | Ara 28, 2016

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışma Alanlarımız

Hukuk Bürosu Tercihinde Doğru Seçim

Kişiler Hukuku

Tüm Kişiler Hukuku Davalarında Hukuki Yardım

Ceza Hukuku

Genel ve İdari Ceza Davalarında Hukuki Yardım

İdare Hukuku

İdare Hukuku İptal ve Vergi Hukuku Davalarında Hukuki Yardım

Tazminat Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Hukuki Yardım